Lilwin – Bronya Lyrics ft. Kwame Eugene

Bronya Lyrics By Lilwin ft. Kwame Eugene

Eii herh herh herh rockstar ,lil wyne oh yh yh to my nigas in the block now eii
B33ma sika ni wu hu aarh wa sem sua oo sika na y3 hia
Eeii nti s3 wunbu wu hu aarh fa wa sem ko oo wun su wu abusua
Aarh 3nfa ohiaa nka nkwasiasem ni3 mu nim aarh ni adidia t3m

Wu y3 yie wor fie ha 3y3 asem nsu y3nti wu case oo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo

Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Sika nti na mibl3 anadwo fa min sa nka biaa mi si d3n na ma da
Mi nya sika mi shada, mi hwi hwi tu so oo mi ba aarh na ma ba
Ajuma din nti na afei nya gyi di s3 onyame nti weezy ma wini
Na afei nya gyi di s3 onyame nti weezy ma win

Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo

Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n bronya ooo oh yh yh,
Rockstar aarh nie y3n hu pr3 nsa o ti s3 ni3 ma nko yie aarh ensuro oo
Abrabo na na y3 bo oo s3 ni3 ma nko yie aarh y3n suro oo maami,

B3gyi wa ni bi err paapa, b3gyi wa ni bi err sister begyie wa ni bi er maami,
B3gyi wa ni bi err paapa, b3gyi wa ni bi err sister begyie wa ni bi er
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n brofo ooo
Di bi oo wu nya sika aarh di bi oo gyi wa ni oo 3ntw3n brofo ooo