Famba Lyrics By Mr Raph

Famba Lyrics By Mr Raph
Famba Lyrics By Mr. Raph

 

Mr. Raph Famba Lyrics

Olorun mi ga junwon lo
Ososino Famba
Ososino Famba e
Ososino Famba
Nmo Ososino Famba o, Omisedug Famba
Omis nlelato omis enyem babamimo ga juwonlo
Ososino Ososino Ososino famba
Ofamba yee

Ososino Ososino Ososino famba
Olorun mi Olorun mi
Olorun mi ju won lo.

Mo di asegun mo ju asegun lo
Olorunmi nbe leyin mi bi akanni ogun
Eru kosi fomo olorun awa ki yio ku iku kiku kan biko se yiye loluwa wi
Ososino Famba, Ososino Famba
Ofamba yeeh.

Ososino Ososino Ososino Famba…yeeh
Olorun mi Olorun mi
Olorun mi ju won lo.
Ese bami-Omisedug nlelato osi gi tomiseyem

Oosiga Oosisen Oositon Oosite
Nkadoosibo, Ososino famba.
“Ofamba o” yee Olorun mi tobi osunwo Olorun mi dara ope
Oti dopooluwa mu babamimo ga ju won lo
Lansan lansan lesu ngbogun Lasan
esu ngbogun Lasan Lasan

Lasan lesu ngbogun lasan
esu ngbogun Lasan lasan
modi asegun mo ju asegun lo esu ngbogun lasan
eyem eyem ga beye awa ki yio Ku iku kiku kan bi ko se yiye loluwa wi
Ososino famba Ososino famba ofambaye

Ososino Ososino Ososino Famba.
Olorun mi Olorun mi
Olorun mi ju won lo.

Won toriwa rele onifa
Won rele onisegun, baba ti kowa yo.
Nko nko naa Omisedug, nko nko o.